Nova normativa
NOVA NORMATIVA EN 81:70 PER EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Ascensors nova normativa En81:70
Entrada en vigor 01-06-2020
Tots els ascensors que s’instal·lin en edificis de nova construcció han de complir amb aquesta normativa.
El ascensors que s’instal·lin en edificis existents han d’intentar adaptar-se el màxim a aquesta normativa

Ascensors 1 sol accés. Tipo A
Mides de forat mínimes 1650x1650 mm
Mides de cabina 1100x1400 mm
Mides de pas lliure de portes Pl= 900x2000 mm
8 persones. 630 Kg

Ascensors doble accés 180º . Tipo B
Mides de forat mínimes 1650x1750 mm
Resta igual anterior

Ascensor doble accés a 90º. Tipo C
Mides de forat mínimes 2000x1850 mm
Mides de cabina 1600x1400 mm
Mides de pas lliure de portes Pl=900x2000 mm
Hi haurà 2 botoneres de cabina, una en cada paret en que no hi hagi porta
Alçada mínima fossat 1050 mm

Ascensors en àrees públiques
1 accés Tipo D
Mides de forat mínimes 1650x2350 mm
Mides de cabina 1100x2100 mm
Mides de pas lliure de portes Pl=900x200 mm

Doble accés a 180º Tipo E
Mides de forat mínimes 1650x2450 mm
Mides de cabina 1100x2100 mm
Mides de pas lliure d portes PL=900x2000 mm

Ascensors nous en edificis existents per complir EN 81:70
1.- Preferentment ascensors tipo 1 ,es podrà reduir el pas lliure de portes a 800mm
2.- Ascensor tipus F
Mides de forat mínimes 1500x1550 mm/ doble accés a 180º mides de 1500x1650mm
Mides de cabina 1000x1300 mm
Mides de pas lliure de portes Pl=800x2000 mm
525 Kg. 7 persones

Adjuntem plànols de tots aquests aparells:

Ascensors Serra col·labora amb: